Overheden – Centrumontwikkeling

Bureau Gelling, het adviesbureau van Peter Gelling, adviseert en ondersteunt overheden bij het tot stand doen komen van ruimtelijke- en economische ontwikkelingen van stads- en dorpscentra, het helpen vaststellen van een korte en lange termijn visie voor de invulling van kernen waar het winkelen, recreatief gebruik en voorzieningen betreft.

Demografische en sociologische ontwikkelingen (krimp, ontgroening en vergrijzing, urbanisatie, ) maken dat gemeenten te maken krijgen met veranderende bevolkingssamenstellingen.

Grote veranderingen in centra

Daarnaast hebben zich in het koopgedrag van consumenten grote veranderingen voorgedaan. De sector retail is aan grote veranderingen onderhevig geweest, een enorme sanering heeft plaatsgevonden.

Onder meer zorgen deze factoren tezamen ervoor dat dit tot uitdrukking komt in stads- en dorpscentra. Het oude winkelcentrum van weleer zal nog verder veranderen.

Gevolgen

De komende 10 tot 20 jaren zal bovenstaande van grote betekenis zijn voor overheden, lokaal en provinciaal. Zij zien zich geconfronteerd met leegstand in winkelgebieden, met mogelijk teruglopende inwoneraantallen, met het moeizaam vast kunnen houden van een gewend en gewenst voorzieningen niveau. Dit kan voor centra grote gevolgen hebben.

Veranderende rol overheid

Meer dan eerder wordt van overheden gevraagd de rol in te nemen van aanjager, facilitator, van regievoerder. Een rol die hen niet altijd gewoon is. Daarnaast bestaat er bij partijen in het speelveld inhoudelijk vaak (nog) geen specifieke kennis betreffende geschetste problematiek van de ander.

De taal van de ander spreken

De bestuurlijke en ambtelijke omgeving, gevoed door politieke invloeden. De wereld van winkeliers, omzetten en klantenafhankelijkheid. Beide werelden kennen een eigen taal. Als de diverse spelers op het “bord” elkaars taal minder goed verstaan, dan kan dat voor ongemakkelijkheden zorgen. Vertraging of zelfs stilstand in reeds ingezette processen ligt dan op de loer. Peter Gelling spreekt de taal van de diverse partijen. De ervaring in zowel de bestuurlijk-politieke arena, als ook de ervaring in de reatil, maakt dat hij zich voor gemakkelijk over het speelveld beweegt.

Toekomstbeeld voor winkelcentra

Het toekomstbeeld voor winkelcentra, voor stads- en dorpskerngebieden is wat Bureau Gelling betreft zeer helder:

Third places, verblijfsgebieden, mix van retail, horeca, maar in combinatie met culturele-, maatschappelijke- sociaaleconomische functies. Een centrum als voorziening op zich, met de bijbehorende duiding van een onderscheidend vermogen, toekomstgericht en helderheid over een te volgen koers.

Datum 11 september 2018 Peter Gelling