Voorwaarden tot opdrachtverlening

Begrippen

 • Opdracht: de Opdracht tot het tijdelijk vervullen van werkzaamheden, van een functie of van leidinggevende taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, buiten dienstbetrekking. De werkzaamheden, de periode en het honorarium zullen worden overeengekomen in een overeenkomst tot Opdrachtverlening.
 • Opdrachtnemer: Bureau Gelling, die de Opdracht als bedoeld in dit artikel bij de organisatie van Opdrachtgever uitvoert.
 • Opdrachtgever: de (rechts-)persoon binnen welker bedrijf of organisatie Opdrachtnemer een Opdracht uitvoert.

Toepasbaarheid voorwaarden

 • Toepasbaarheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten c.q. worden deze voorwaarden van de handgewezen.

Uitvoering Opdracht

 • De werkzaamheden worden verricht naar inzicht van de Opdrachtnemer, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, binnen het kader van de Opdracht en in samenwerking met de organisatie van de Opdrachtgever. Hierover zal de Opdrachtnemer verantwoording afleggen aan de Opdrachtgever.
 • In overleg met de Opdrachtgever mogen werkzaamheden aan derden worden uitbesteed, uiteraard pas indien nodig voor een goede uitvoering van de Opdracht.
 • Opdrachtnemer zal Opdrachtgever informeren, indien wordt gehandeld in strijd met wet- en regelgeving of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Opdrachtgever is in deze situatie gerechtigd de Opdracht met onmiddellijk ingang en zonder schadeloosstelling te beëindigen.

Beëindiging overeenkomst

 • Is binnen de looptijd van de Opdracht voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer de fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve in gebreke te stellen.
 • Opzegging door de Opdrachtgever, leidt tot een verplichte schadeloosstelling van de resterende contractduur.

Honorarium

 • Opdrachtnemer brengt maandelijks het honorarium aan de Opdrachtgever in rekening ter zake van de verrichtte werkzaamheden, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 • Opdrachtnemer brengt maandelijks de daadwerkelijk gemaakte reis- en verblijfskosten in rekening. Bij het gebruik van eigen vervoer wordt een tarief per gereden kilometer in rekening gebracht op basis van een kilometerspecificatie.
 • Opdrachtnemer factureert maandelijks de kosten die de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht maakt.
 • Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, geldt dat Opdrachtnemer gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
 • Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Opdrachtnemer de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

Zelfstandigheid

 • De werkzaamheden zullen buiten dienstbetrekking plaatsvinden.

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot maximaal 50% van het bedrag dat door Opdrachtnemer van Opdrachtgever is ontvangen in het jaar waarin het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan, doch maximaal € 5.000,– (zegge: vijfduizend euro). De vergoeding voor de schade mag niet worden verrekend met openstaande vergoedingen uithoofde van de Opdracht.
 • De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer strekt zich nooit uit tot indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, winst- en/of inkomensderving, waardevermindering van producten, aansprakelijkheid jegens derden en/of andere vormen van indirecte schade. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer strekt zich ook nooit uit tot vergoeding van immateriële schade.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van drie (3) maanden na de ontdekking van de vordering.
 • Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en eventueel door Opdrachtnemer ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht verrichte werkzaamheden.

Andere werkzaamheden

 • Het staat Opdrachtnemer vrij om gedurende de Opdracht en/of na het einde ervan werkzaamheden te verrichten voor anderen dan de Opdrachtgever.

Geheimhouding

 • Beide partijen gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en hebben een geheimhoudingsplicht.

Intellectueel eigendom

 • Opdrachtnemer behoudt eventuele auteursrechten en rechten van intellectueel eigendom, ontwikkelt bij de uitvoering van de Opdracht. Deze mag Opdrachtnemer gebruiken bij derden, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Opdrachtgever ontvangt stukken alleen voor eigen gebruik, tenzij anders wordt overeengekomen.

Nederlands recht

 • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Groningen.

Datum 11 mei 2018 Peter Gelling